فونداسیون سازه فلزی

پی

پی (فونداسیون سازه فلزی) بخشی از ساختمان است که حد فاصل بین ساختمان وخاک زیر آن بوده ووظیفه تحمل بارهای ساختمان وانتقال آنها به زمین را بر عهده دارد.

 

انتخاب وطراحی پی عمدتا به دو عامل بستگی دارد

 • کل بارهای ساختمان اعم از بار مرده ،بار زنده وبار برف وباد
 • ماهیت وظریفت باربری خاک زیرین

ظرفیت باربری وماهیت خاک زیرین را میتوان به روش های زیر تعیین کرد:

 • حفرچاه های آزمایشی وبررسی خاک
 • اطلاعات محلی
 • حفرگمانه وبررسی مغزه

به دلیل اینکه ساختمان معمولا تحت تاثیر نیروهای جانبی قرار دارد لازم است برای مقابله با حرکت های نسبی پی های منفرد در جهت افقی،آنها توسط کلاف های بتنی مسلح به نام شناز به یکدیگر متصل گردند.

شناژها،نوارهایی از بتن مسلح بوده که درمحور ستون های روی پی های منفرد قرار دارند.

بی شک قبل از انتخاب پی وخصوصیات ومشخصات آن شناسایی زمین انجام میپذیرد که در زیربخشی ازا ین عملیات آورده شده است.

شناسایی زمین :

شناخت خصوصیات وقابلیت زمین که قرار است سازه بر روی آن ساخته شود وهمچنین نحوه گود برداری واستفاده از سازه های نگهبان،رعایت مسائل ایمنی و وضعیت ساختمان های اطراف حین گود برداری ،باید مورد توجه قرار گیرد.

منظور اصلی از شناسایی زمین ، بدست آوردن اطلاعات زیر است.

 • بررسی توپوگرافی عمومی منطقه،وجود خاک دستی،بررسی وضعیت ترک ها ونا پایداری های احتمالی در شیب ها،بررسی خاصیت تورم خام
 • تعیین حداکثر وحداقل سطح آب های زیرزمینی که ممکن است در موارد یا مناطقی برای پی کنی وپی سازی مشکل ساز باشد
 • مقاومت خاک(تنش مجاز خاک)
 • انتخاب عمق ومقایسه انواع پی ها وانتخاب مناسب ترین آن ها
 • پیش بینی نشست
 • مسائل ومشکلات احتمالی ساختمان های مجاور در ارتباط با گود برداری
 • بررسی عمق یخبندان در منطقه
 • تعیین پایداری ونفوذ ناپذیر کردن کف گود

عملیات شناسایی

 شامل طرح ریزی عملیات،گمانه زنی،اخذنمونه ها در اعماق مختلف برای شناسایی وانجام مراحل آزمایشگاهی میباشد.برای عمق گمانه ها در ساختمان های عمومی نظیر ساختمان های عمومی وبیمارستان ها وموارد مشابه قوانین زیر ارائه میگردد

جهت مطالعه ادامه مقاله “فونداسیون سازه فلزی” فایل pdf را دانلود نمایید.