معایب و محاسن سازه فلزی پیچ ومهره ای نسبت به دیگر سازها

مقدمه

سازه اسکلت فلزی مجموعه ای از اجزاء سازه ایست که بوسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته اند.

اتصالات اگر صحیح طراحی نگردندایمنی وخدمت دهی ساختمان را دچار مخاطره میسازند.

محاسبه وطرح جزئیات یک اتصال اگرازطرح اعضای اصلی ساختمان مهم تر نباشد لااقل در همان درجه اهمیت قراردارد.

هرسازه فلزی ترکیبی ازاعضای جدا ازهم میباشد که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگرمتصل شوند.

روش های مرسوم اتصالات در سازه های فلزی

  • اتصالات پیچ و مهره ای
  • اتصالات پرچی
  • اتصالات جوشی

استفاده از پرچ در ایالات متحده در سال ۱۹۵۱  رفته رفته منسوخ و برداشته شد.

ازجمله عوامل کنارگذاری پرچ رشد تکنولوژِی جوشکاری و همچنین پروسه پر دردسر، تخصصی وزمان بر تولید تا اجرا میباشد.

با این وجود ضوابط مربوط به ساخت واجرای اتصالات پرچی کنار گذاشته نشده وهنوز توسط آئین نامه AICS ارائه میشود.

شاید بتوان علت آنرا وجود اتصالات پرچی در گوشه و کنار دنیا وشناخت وتحلیل آنها برای ارزشیابی مقاومت  وترمیم این نوع اتصالات دانست که میتوان به  برج ایفل فرانسه، پربازدید ترین سازه جهان که نیمی از اتصالات ۵/۲ میلیونی آن پرچ می باشد اشاره کرد.

به هر روی از میان انواع روش های اتصال در سازه های فلزی همواره اعتماد وتکیه فنی ومهندسی بر اتصالات پیچ ومهره ای در سازهای فلزی بوده وطبق گزارشات بعمل آمده بیشترین خسارات در سازه های فلزی در هنگام زلزله مربوط به سازهای فلزی جوشی میباشد.

از اینرو اتصالات حساس مانند جوش شیاری نفوذی گیردار تیر به ستون در محل کارخانه، ونصب اجزاء پیش ساخته سازه فلزی به وسیه پیچ ومهره صورت پذیرد.

از این جهت علاوه برتسریع اجرای پروژه، کیفیت اتصالات نیزبهبود چشمگیری می یابد.

 

جهت مطالعه ادامه مقاله “معایب و محاسن سازه فلزی پیچ ومهره ای نسبت به دیگر سازها” فایل pdf را دانلود نمایید.