شرکت مهندسی آسگون فلزسپاهان بر این باور است توسعه پایدار وهمه جانبه بدون در نظر گرفتن امینی، سلامت و محیط زیست در بلند مدت امکان پذیر نیست. ما باور داریم مسئولیت پذیری وتعهد شرکت به اجرای دستورالعمل های تدوین شده باعث اعتماد بیشتر مجریان وکارفرمایان وهمچنین سلامت و نشاط پرسنل به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت خواهد شد.

از اینرو شرکت مهندسی آسگون فلزبرآن شد با تدوین دستورالعمل H.S.E و با شناخت وآسیب شناسی حوزه فعالیت بر اساس برنامه تدوین شده نسبت به شناسایی وتوقف آنها اقدام نماید که در ذیل این مهم قابل دانلود می باشد.

دانلود HSE PLAN سازه فلزی